EXPERIÈNCIES GRUP DE TREBALL ICE

LA CIGALA I LA FORMIGA

Teia Moner


 

Unitat didàctica

Conte: “LA CIGALA I LA FORMIGA”  

Nivell: 3r Primària

Àrea: Llenguatge verbal i escrit. Educació Física. Coneixement del Medi Natural. Coneixement del Medi Social i Cultural. 


CARACTERÍSTIQUES DELS ALUMNES

E.: Síndrome d’Asperger lleu.

V.: Tetraparèsia espàstica lleu, amb alteracions i desordres motors degut a unalesió fa 4 anys.

A.: Dèficit d’atenció. Dificultats d’aprenentatge. Trastorn lectoescriptura.

Problemes emocionals (autoestima baixa).

D.: Dificultats d’aprenentatge, problemes de parla i comunicació. 

OBJECTIUS GENERALS

Competència comunicativa i audiovisual

 • Expressar emocions i sentiments utilitzant recursos verbals.
 • Utilitzar objectes i materials com a instrument d’expressió i comunicació.
 • Produir textos orals utilitzant els recursos adequats.
 • Llegir i comprendre relats.
 • Compartir i reconstruir històries.
 • Llegir conjuntament i amb guia per aprofundir en el sentit del text.
 • Prestar atenció en el to de veu, la pronunciació i l’entonació.
 • Fer interpretacions personals dels textos.

Competència artística i cultural

 • Aprendre a dramatitzar un conte.
 • Aprendre a interpretar i crear un personatge.
 • Explorar, conèixer i experimentar les possibilitats que ofereix la veu i el cos.
 • Valorar i respectar el fet artístic propi i dels altres.
 • Identificar la diversitat de materials i de qualitats.
 • Conèixer la vida i la obra d’autors literaris

Competència aprendre a aprendre

 • Tenir consciència de les capacitats d’aprenentatge, atenció, concentració, memòria, comprensió i expressió lingüística.
 • Plantejar fites assolides a mitjà termini i complir-les.

Àrea d’Educació Física

 • Orientar-se espacialment.
 • Aprendre habilitats motrius.
 • Elaborar un control motriu i domini corporal.
 • Adequar el moviment a estructures espacio-temporals.
 • Aprendre a coordinar moviments corporals.
 • Aprendre a mantenir l’equilibri estàtic i dinàmic.

OBJECTIUS ESPECÍFICS 

E.: Treballar comunicació oral i la relació amb els companys

V.: Coordinar alhora diversos moviments corporals

A.: Reforçar l’autoestima

D.: Treballar comunicació oral i parla 

CONTINGUTS 

  • Ampliació i millora del vocabulari i l’expressió oral.
  • Característiques de les formigues. Cóm són i com viuen.
  • Característiques de les cigales. Cóm són i com viuen.
  • Diferenciació de la intensitat del so.
  • Representació a través de titelles.
  • Participació activa i col·laborativa en interacció amb el grup i la mestra.
  • Identificació i comprensió del llenguatge teatral.
  • Respecte pel material que s’utilitza.
  • Superació personal.

METODOLOGIA

Mitjançant la representació amb titelles d’un conte, es treballen els objectius i els continguts marcats.

Primer es llegeix el conte. Es fan improvisacions per trobar el personatge. S’assaja i finalment es representa davant les classes d’ Educació Infantil, 1r, 2n i 3r de Primària.

PROCEDIMENTS

Desenvolupament de les sessions

 • Lectura del conte

Primer de tot és llegeix el conte, que prèviament la mestra ha adaptat teatralment.

 • Reelaboració del conte

Després se’ls hi diu als alumnes que aquest conte s’ha de representar davant de nens d’ Educació Infantil i que hi han moltes paraules que potser no les entendran i que s’han de buscar paraules que signifiquin el mateix però més senzilles. Primer es cerca al diccionari les paraules que no entenen i després es pensen paraules que vulguin dir el mateix. Es prepara el text perquè sigui comprensible.

 • Cercar informació de l’autor

Se’ls hi diu que busquin informació de la vida i l’obra de l’autor.

 • Cercar informació de les cigales i les formigues

Es treballa les característiques de les formigues i de les cigales, com són i com viuen.

Han de cercar informació i portar-la per posar-la en comú.

La mestra també els hi dona un dibuix d’un niu de formigues per pintar.

 • Entendre la faula, reflexionar sobre ella i fer una nova interpretació

En la faula la actitud de la formiga és bona perquè treballa i la de la cigala dolenta perquè no fa res. Però aquestes apreciacions són veuen del tot correctes, ja que és bo ser treballador però també es bo saber gaudir del descans.

 • Lectures dramatitzades del conte

La mestra distribueix els personatges i durant algunes sessions es llegeix el conte en veu alta, interpretant els personatges.

 • Improvisacions i assajos del conte amb els titelles

La mestra porta els titelles construïts i es pren contacte amb ells. Abans d’assajar directament el conte es fan improvisacions amb els titelles. Moviments, sons, veus dels personatges...Aquest treball serveix per agafar confiança amb l’objecte i trobar el personatge. 

 

TEMPORITZACIÓ

12 sessions per trimestre. Una sessió setmanalamb els tres alumnes alhora. Cada sessió dura una hora.

AVALUACIÓ

Mitjançant una graella d’observació. (Veure annex 1)

MATERIALS

  • Titelles: Cigala, Formiga, Avi i Àvia
  • Escenografia: Una taula i dos cadires.
  • Conte escrit

ANNEX 1. GRAELLA D’AVALUACIÓ

NOM DE L’ALUMNE___________________CURS_____

ACTIVITAT:“LA CIGALA ILA FORMIGA”

OBJECTIUS

 

A (assolit)

NA (no assolit)

EP (en procés)

Llegir donant l’entonació correcte.

 

 

 

 

Comprendre el relat.

 

 

 

 

Compartir i reconstruir històries.

 

 

 

 

Expressar emocions i sentiments utilitzant recursos verbals.

 

 

 

 

Prestar atenció en el to de veu, la pronunciació i l’entonació.

 

 

 

 

Aprendre a dramatitzar un conte.

 

 

 

 

Aprendre a interpretar i crear un personatge.

 

 

 

 

Valorar i respectar el fet artístic propi i dels altres.

 

 

 

 

Relacionar-se correctament amb els altres

 

 

 

Aprendre a coordinar moviments corporals.

 

 

 

 

Gaudir de l’activitat

 

 

 

 

 

Teia Moner

^